Inscripcions

 • DADES PERSONALS

 • DADES BANCÀRIES

 • Identificador del creditor : G66848565

  ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY Carrer JOAN BAIXAS, 4,baixos 08461 SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA-BARCELONA

  País: ESPANYA

  Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per realitzar càrrecs a la compte d’aquest i (B) a l’entitat per efectuar els càrrecs a la seva compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per part de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec al compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a la seva entitat financera.

 • CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE MENORS

 • Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les imatges del seu fill/a, obtingudes durant la seva participació en les activitats esportives corresponents, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altre mitjà electrònic o de premsa de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY i de la (FEEC) FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA, sense que tals publicacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.

 • CONSENTIMENT LSSI-CE

 • D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment per realitzar comunicacions publicitàries sobre les activitats que desenvolupa la nostra entitat i/o la (FEEC) FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA i que considerem pot ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

 • DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE DADES DE SOCIS I SIMPATITZANTS MENORS

  De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que les seves dades i dades del seu fill/a seran tractades per l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY, amb CIF G-66848565 i domicili a C/ JOAN BAIXAS, 4 BAIXOS -08461- SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA. Vostè pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades o el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al email trailxicsmontseny@gmail.com. L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de poder promocionar i realitzar activitats esportives i de lleure. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades i les del seu fill/a seran comunicades, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. També, l’informem que en el cas que vostè sol·liciti la tramitació de la llicència federativa del seu fill/a, les seves dades seran cedides a la (FEEC) FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA amb la finalitat de poder tramitar la corresponent llicència federativa, inscripció i participació en competicions i esdeveniments esportius, publicar resultats esportius, tramitar l’assegurança obligatòria corresponent per poder participar en les competicions esportives a les quals desitgi inscriure's, així com qualsevol altra finalitat relacionada amb la pràctica esportiva. L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És por això que l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic trailxicsmontseny@gmail.com. L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Finalment, l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY l’informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

 • CONEIXEMENT ZONA ENTRENAMENTS

 • INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA

 • Declaro que el meu fill/a no té cap intolerància alimentària que impedeixi, ocasionalment, berenar brioixeria artesana del nostre col·laborador Artesans del Montseny, S.L., un cop finalitzada l´activitat esportiva de la Trail xics Montseny (TxM).

 • RECOLLIDA ESCOLA VALLMANYA

 • Autoritzo als monitors de l’Associació Esportiva Montseny (TxM) a recollir al meu fill, els dies d’activitat, a la tarda, i en el horari de sortida pautat per l’escola Vallmanya i dins el protocol Covid de la TxM, fins a l’edifici “Les Monges” de Sant Esteve de Palautordera.

 • TORNADA A CASA

 • Declaració responsable per a SOCIS MENORS de l’Associació Esportiva Trail xics Montseny

  • 1. Que el meu fill/a, menor d’edat, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
  • No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
  • No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
  • Té el calendari vacunal al dia.
  • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
  • Malalties cardíaques greus.
  • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).
  • Diabetis mal controlada.
  • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
  • Malalties cardíaques greus.
  • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).
  • Diabetis mal controlada.
 • De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que les seves dades seran tractades per l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY amb NIF G-66848565 i domicili al C/ JOAN BAIXAS, 4 BAIXOS -08461- SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA. D’acord amb els drets que li confereix la citada normativa, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic trailxicsmontseny@gmail.com. En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment atorgat mitjançant la present clàusula.

 • RECOMENACIONS per a dur a terme l´activitat TxM :

 • És molt important que els nens portin roba i calçat esportiu. No cal abrigar-los molt. A ser possible les bambes han de ser per a fer trail running ( sola amb relleu). Durant els mesos en què faci més fred, és convenient que els nens portin una tèrmica a sota , com a primera capa i una dessuadora per a l´inici i final de l´activitat. De manera opcional recomanem el buff,els guants i el gorro. OBLIGATORI per la seva seguretat i durant els mesos en què realitzem l’activitat de fosc : frontal . En cas de mal temps, si la pluja és abundant, ens quedarem a una zona interior, però si parlem d´espurna o de pluja feble SORTIREM A FORA. En aquest cas, CAL UN CANGUR o PARAVENT . És recomanable que el nen porti roba de recanvi . Abans de l´activitat NO ES RECOMENABLE MENJAR MOLT , en tot cas una fruita o un mini entrepà. Cal que portin SEMPRE AIGUA, TOTS ELS DIES D’ACTIVITAT. En èpoques de calor, és vital per evitar la deshidratació, en d’altres moments ajuda a integrar-ne l’hàbit . Els nens de ben segur acabaran l´ activitat amb molta gana, RECOMANEM PORTAR EL BERENAR dins la motxilla. La seguretat a l´exterior és molt important per nosaltres, per tant els nens han de dur la samarreta i la dessuadora verd fluor de la TxM. És OBLIGATORI que SEMPRE la portin.