CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
IdentitatASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY
NIFG-66848565
Adreça postalC/ JOAN BAIXAS, 4  BAIXOS (08461) SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
Telèfon
Correu electrònictrailxicsmontseny@gmail.com
Dades de contacte del  RPC/ JOAN BAIXAS, 4  BAIXOS (08461) SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA  trailxicsmontseny@gmail.com   
FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES
Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats: Tramitació de les llicències federatives Organització i informació d’activitats de lleure Organització de competicions esportives
PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran:   Mentre es mantingui la relació comercial Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes
LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, estant autoritzat per llei
DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN
Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat Les dades no es cediran a cap altre tercer amb l’excepció d’obligació legal. Les dades no es cediran a cap altre tercer amb l’excepció d’obligació legal.
ELS DRETS DELS INTERESSATS
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY l’està tractant dades personals que l’interessin, o no Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable COM POT EXERCIR ELS DRETS? Mitjançant un escrit dirigit a l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY,          C/ JOAN BAIXAS, 4 BAIXOS (08461) SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA Mitjançant un escrit dirigit a l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY a l’adreça de correu electrònic: trailxicsmontseny@gmail.com. QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN? Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola  de Protecció de Dades